година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 191101286 МРРБ (стр.6)

3p Наредба 16№РД-02-20-4 за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Изм. и доп. 191101*>

IV-1.7

 

ДВ 191112289 МРРБ (стр.32)

5p Наредба 03№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Изм. и доп. 191112>

VI-1.2

 

ДВ 191122292 ПМС 19286 (стр.11)

n Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

основание: ЗЕСМФИ – 63(5) във вр. с 21(3), 67(2) и 73  191126>

XVI-1.2

 

ДВ 191129294 УНС 19266 (стр.11 от изм. и доп. на Закона за електронното управление, §42)

53p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. и доп. 192229>

XVI-1

 

ДВ 191129294 УНС 19272 (стр.25 от изм. и доп. на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, §12)

65p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 191203>

II-2

 

ДВ 191129294 УНС 19272 (стр.25 от изм. и доп. на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, §13)

46p ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 191203>

II-3

 

ДВ 191129294 МРРБ (стр.113)

n Наредба 19№ РД-02-20-3 за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

основание: ЗВ – 198х 191126>

ХIХ-2.3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12