година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

ДВ240116№5 МЕ МФ (стр.18)

n Наредба 24№Е-РД-04-1 за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

основание: ЗЕЕ  – 73(8) 240116>

x Наредба 09№РД-16-347 за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост >240115

ХIX-3.7

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.5 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §8)

5p Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

Изм. 240201>

ХХI-6.1

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §25)

12p Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изм. 240201>

ХII-1.1

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §27)

3p Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

Изм. 240201>

V-5.1

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.8 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §36)

6p Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

Изм. 240201>

V-7.2

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.11 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §63)

43p Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Изм. 240201>

II-9.1

 

ДВ240130№9 ПМС 2410 (стр.11 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §64)

24p Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Изм. 240201>

V-7.1

 

ДВ240126№8 ПМС 245 (стр.3)

6p НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА И

Изм. и доп. 240126>

XIV-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07