година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 16010822 МВР МРРБ (стр.45)

7p Наредба 09№Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Изм. и доп. 160112>

X-1.2

 

ДВ 16011925 МРРБ (стр.56)

n Наредба 15№РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

основание: ЗУТ – чл.169(4) във вр. с 169(1) 160420>

x Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (8832) >160419

x Норми за проектиране на психиатрични болници (8932/3) >160419

x Норми за проектиране на общежития (8932/3) >160419

x Норми за проектиране на кина (87312) >160419

VII-1.5

 

ДВ 16012226 МРРБ МЕ (стр.26)

3p Наредба 05№15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Изм. и доп. 160423>

XV-1.3

 

ДВ 16012928 МРРБ (стр.41)

n Наредба 15№РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

основание: ЗП – чл.36 160301>

x изискванията за пътни тунели, определени в Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели >160229

XVII-1.3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12