година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 07010521 ПМС061222/355

3p Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (ДВ032101; изм. ДВ04239; ДВ0526)

изм. 070109è

 

ДВ 07010521 ПМС061227/365

6p Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ042115; изм. ДВ05231+63+78; ДВ06254+58)

изм. 070105è

 

ДВ 07011223 МС

1p Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ062106)

попр. 070116è

 

ДВ 07011624 КАБ

n Регистър на архитектите с пълна проектантска правоспособност за 2007 г. в Република България

основание: ЗКАИИП 070120è

 

ДВ 07011825 МРРБ

x Наредба №99/4 за защита от шум на територията на населените места (ДВ99241)

 

ДВ 07011624 КАБ

n Регистър на архитектите с пълна проектантска правоспособност за 2007 г. в Република България

основание: ЗКАИИП- чл.6, т.1 070120è

 

ДВ 07011926 МРРБ+МЗ+МВР+МОСВ 061227

n Наредба №06/4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

основание: ЗЗШОС - чл.14, т.3 070720è

 

ДВ 07012327 МЗ

4p Наредба №99/29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (ДВ992108, изм. ДВ00280, ДВ01261, доп. ДВ03299)

изм. 070201è

 

ДВ 06012327 МРРБ 061228

n Наредба №06/5 за техническите паспорти на строежите

основание: ЗУТ - чл.176а, ал.6  070127è

 

ДВ 07012327 МП

n Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл.200ж, ал.1 от Закона за съдебната власт при окръжните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд – Пловдив, за 2007 г.

основание: ЗСВ – чл.200г(2) 070127è

 

ДВ 07012629 МВР 061229

n Наредба №Iз-2451 за реда за действие на полицейските органи при задържане на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях

основание: ЗМВР - чл.21, т.11 във връзка с чл.62, ал. 4 - ППЗМВР 070227è

x Отменя Инструкция №03/I-167 за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (ДВ03271, изм. ДВ05276) è070226

 

ДВ 07012629 МС

2p Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ062106, попр. ДВ0723)

попр. 070130è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12