година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 20011424 МП МРРБ (стр.51)

4p Наредба 09№14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни "Население"

Изм. и доп. 200114>

I-5.3

 

ДВ 20011725 МРРБ МП (стр.22)

5p Наредба 12№РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Изм. и доп. 200123>

I-5.1

 

ДВ 20011725 МТСП МЗ (стр.27 от изм. и доп. Наредба 03№10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, §16)

6p Наредба 03№13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Изм. 200123>

XX-1.4

 

ДВ 20013129 ПМС 2012 (стр.31)

n Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

основание: ЗВ – 141(2) 200131>

x Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние >200130

ХIX-1.12

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12