година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 12010321 МРРБ+МИЕТ (стр.43)

1p Наредба 04№6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ042107)

Изм. и доп. 120107>

XV-1/9

 

ДВ 12010622 МЗ (стр.16)

2p Наредба 08№28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ082109)

Изм. и доп. 120110>

VII-3/2

 

ДВ 12010622 МРРБ (стр.49)

n Наредба 11№РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

основание: ЗУТ, чл.169, ал.4 и §18, ал.1 120106>

IX-1/1

 

ДВ 12011725 КАБ (стр.115)

Регистър на Камарата на архитектите в България

основание: ЗКАИИП – чл.6.1  120121>

VI-2/6

 

ДВ 12012728 ПМС 128 (стр.26)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

основание: ЗКН – чл.20 120127>

 

ДВ 12013129 МОМН (стр.44)

n Наредба 12№5 за придобиване на квалификация по професията „Строител“

основание: ЗНП – чл.17.3 във вр. с чл.16.7 120131>

VI-7.1

 

ДВ 12013129 МОМН (стр.51)

n Наредба 12№6 за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“

основание: ЗНП – чл.17.3 във вр. с чл.16.7 120131>

x Наредба 06№20 за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“ (ДВ07221) >120130

VI-7.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12