година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 04010621 НСИ 031212/228

n Класификации на разходите по функции

(04.4.3 Строителство; 06 Жилищна и градоустройствена политика)

основание: ЗС - чл.9.5 + чл.10.3 040101è

 

ДВ 04011323 МРРБ 031222

n Наредба №03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (БСА 03311)

основание: ЗУТ - чл.13(1) 040113è

x Наредба №01/5 за правила и нормативи за устройство на територията (ДВ01251; попр. ДВ01262) è040112

 

ДВ 04011624 МВР+МЗ 031212

n Наредба №03/I-267 за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (Раздел V Изисквания)

основание: ЗМВР - чл.82(4) 040120è

 

ДВ 04011624 МЗ 031219

n Наредба №03/30 за утвърждаване на медико-технически стандарт по “Зъботехника”

(III Изисквания)

основание: ЗЛЗ - чл.6, ал.1 040120è

 

ДВ 04012326 УНС 040120/9

7p ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА ЗП (винетна такса) (ДВ002261; изм. ДВ00288; ДВ012111; ДВ02247 и 118; ДВ0329 и 112)

изм. и доп. 040127*è

 

ДВ 04012326 УНС 040120/9

7p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗДП (ДВ99220; изм. ДВ0021; ДВ02243, 45 и 76; ДВ03216 и 22) (винетна такса)

изм. и доп. 040127è

 

ДВ 04012326 УНС 040120/15

12p ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ ЗВ(търговски дружества с не по-малко от 50 на сто държавен капитал)

(ДВ99267; изм. ДВ00281; ДВ01234, 41 и 108; ДВ02247, 74 и 91; ДВ03242, 69, 84 и 107)

доп. 040127è

 

ДВ 04012326 МТСП 031230/700

1p Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения (обучение)

изм. и доп. 040201è

 

ДВ 04012727 МЗГ 040112

n Наредба №04/1 за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения (БСА 0433)

основание: ЗГ - чл.46(2) 040131è

x Инструкция №00/2 за борба с ерозията (ДВ00243)è040130

 

ДВ 04012727 МОН 031106

n Наредба №03/20 за придобиване на квалификация по професия “Машинен монтьор”

основание: ЗНП - чл.16.7 и 17.3 040127è

 

ДВ 04013028 МТСП + МЗ 031230

n Наредба №03/13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

основание: КТ - чл.276(1) 050131è

x Наредба №92/13 за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда (ДВ92281; изм. и доп. ДВ94211; изм. ДВ94257)

è050130

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12