година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 05010722 ПМС 041227/357

n Наредба за категоризиране средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (БСА 0534)

основание: ЗТ - чл.55(3) 050111è

x Наредба за категоризиране на туристическите обекти (ДВ02295, изм. и доп. ДВ03258, БСА 0239/10) è050110

 

ДВ 05011425 МЕЕР 041112

n Наредба №04/20 за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получалане на информация (БСА 04312)

основание: ЗЕЕ - чл.16(13) 050114è

 

ДВ 05011425 МРРБ 041215

n Наредба №04/7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (БСА 0532)

основание: ЗУТ - чл.169(3) 050301è

x Наредба №99/1 за проектиране топлоизолацията на сгради (ДВ9927, БСА 98311) è050228

 

ДВ 05011826 ПМС 050106/1

n Разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение

основание: ПМС 050106/1 050118è

 

ДВ 05011826 ПМС 050107/2

2p Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (ДВ032101, изм. ДВ04239)

изм. и доп. 050122è

 

ДВ 05011826 МРРБ 041228

n Наредба №04/8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити прострнства (БСА 0533)

основание: ЗУТ - §18(1) и чл.169(1) 050419è

x Норми проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения (ДВ8822, изм. ДВ99210 и ДВ00284 БСА 98312) è050418

 

ДВ 050128210 МРРБ

1p Наредба №03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ0423, БСА 03311)

изм. и доп. 050201è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12