година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 050301219 УНС 050225/32

1p ЗАКОН ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ДВ03288)

изм. и доп. 050305è

 

ДВ 050308220 МЗ 050210

n Наредба №05/6 за утвърждаване на медицински стандарт “Ендокринология и болести на обмяната”

основание: ЗЛЗ - чл.6(1) 050312è

 

ДВ 050311221 МЕЕР+МТСП 050210

n Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

основание: KT - чл.276(1) 050601è

 

ДВ 050311221 МОН 050214

n Наредба №05/1 за придобиване на квалификация по професия “Електротехник”

основание: ЗНП - чл.17.3+чл.16.7 050311è

 

ДВ 050315222 МОСВ

n ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЛАНДШАФТА

ратифицирана със закон от НС на 041013 (ДВ04294) 050301è

 

ДВ 050318223 ПМС 050308/35

x отменя Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (ДВ96282, изм. и доп. ДВ97224 и 62, ДВ00270 и ДВ03284) è050321

 

ДВ 050323225 КИИП 050211

n Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 050211

основание: ЗКАИИП - чл.6.1 050101è

 

ДВ 050325226 ПМС 050314/42

n Наредба за категоризиране на плажовете

основание: ЗТ - чл.51(5) 050325è

 

ДВ 050329227 ВАС 050321/2535

1p Наредба №04/6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (ДВ040824274)

отм. 050329è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12