година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 050705255 МРРБ

3p Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ03226, изм. и доп. ДВ03297, ДВ04272)

изм. и доп. 050705è

 

ДВ 050708256 МРРБ

1p Наредба №05/4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ05253)

попр. 050929è

 

ДВ 050719259 ПМС 050712/153

2p Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ДВ04284, попр. ДВ04293)

изм. и доп. 050719è

 

ДВ 050719259 ПМС 050712/154

7p Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (ДВ98264, изм. и доп. ДВ99263, ДВ00298, ДВ01241 и 44, ДВ02296, ДВ03231)

изм. и доп. 050719è

 

ДВ 050719259 МКТ 050707

n Наредба №05/2 за категоризиране на туристическите хижи

основание: ЗТ - чл.50(7) 050723è

x отменя Наредба за категоризиране на туристическите хижи (БСА03333) è050928

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12