година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 050603246 УНС 050530/214

9p ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ95263, отм. ДВ96251/КС96/, ДВ98227, 33 и 154, ДВ99210 и 69, ДВ00257, ДВ03267)

изм. 050607è

 

ДВ 050614249 УНС 050530/214

1p Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (ДВ042103)

изм. 050614è

 

ДВ 050614249 МРРБ

1p Наредба №03/2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ03272)

изм. 050618è

 

ДВ 050614249 МРРБ 050525/286

n Списък на техническите спецификации по чл.5, ал.2, т.1 НСИОССП

основание: ПМС03/286 – чл.36(1) 050619è

x отменя Списък на техническите спецификации по чл.5, ал.2, т.1 НСИОССП (ДВ04226, БСА0432) è050618

 

ДВ 050621251 МРРБ

3p Наредба №03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ0423, изм. и доп. ДВ 05210, изм. ДВ 05211)

изм. и доп. 050621è

 

ДВ 050621251 МРРБ

2p Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ01257, изм. и доп. ДВ 04268)

изм. и доп. 050621è

 

ДВ 050628253 МРРБ+МЕЕР 050615

n Наредба №05/14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

основание: ЗЕ – чл.83(3) + ЗУТ - §18(1) 050929è

 

ДВ 050628253 МРРБ 050617

n Наредба №05/4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

основание: ЗУТ - §18(1) 050929è

x отменя Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради (ДВ86269, изм. ДВ8926, ДВ92274, ДВ95262, ДВ96215, ДВ002105, попр. ДВ01217, БСА0133) è050928

x отменя ПИПСМР Вътрешни водопроводни и канализационни инсталации (БСА6833/4, изм. БСА8734) è050928

 

ДВ 050628253 МТС+МРРБ 050603

n Наредба №05/17 за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях

основание: ЗД – чл.167(2) 050628è

x отменя Наредба №99/9 за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (ДВ992108, изм. и доп. ДВ04279, БСА0031) è050627

 

ДВ 050628253 МТС+МРРБ 050603

n Наредба №05/18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура

основание: ЗД – чл.163(3) + ЗКИР – чл.32(3) 050702*è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12