година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 050802263 ВАС 050719/7028

3p Наредба №03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ0423, изм. ДВ05210 и 11)

изм. 050802è

 

ДВ 050802263 ВАС 050719/7081

1p Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ042115)

изм. 050806è

 

ДВ 050805264 ПМС 050726/176

5p Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Пътища” (ДВ00263, изм. и доп. ДВ01288, ДВ02243, ДВ03269, ДВ04224)

050809è

 

ДВ 050805264 МОСВ+МИ+МЗ+МРРБ 050627

n Наредба №05/1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

основание: ЗЧАВ - чл.9(1) 060806è

 

ДВ 050809265 МТС 050729

n Наредба №05/9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

основание: ЗМПВВППРБ - чл.95(1) 050809è

x отменя Наредба 01/9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (ДВ01255) è050808

 

ДВ 050812266 МРРБ

n ЕРОПЕЙСКА РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа (ратифициран ДВ982114)

990808è

 

ДВ 050812266 МРРБ

n ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа (ратифициран ДВ05239)

051001è

 

ДВ 050812266 МРРБ

n ПРОТОКОЛ №2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа (ратифициран ДВ05243)

051001è

 

ДВ 050819268 МРРБ+МЕЕР 050728

n Наредба №05/15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

основание: ЗЕ - чл.125(4), ЗУТ - чл.169(3) във връзка с чл.169(1)7 050210è

x отменя Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (МССУ 860203/84, БСА 8636,7,8,9) è060209

x отменя Норми за проектиране на топлопреносни мрежи (МАБ 720724/1278) è050209

x отменя Правила за изпълнение и приемане на СМР за топлоснабдителни системи от ПИПСМР – Външни мрежи за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване (БСА 8434, попр. 8533-4, изм. и доп. 9331) è050209

x отменя Правила за приемане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (БСА 8631, изм. и доп. 9136-7) è050209

 

ДВ 050823269 ПМС 050716/191

n Наредба за маркировката за съответствие

основание: ЗТИП - чл.24 050827è

 

ДВ 050826270 МТСП+МЗ 050815

n Наредба №05/6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

основание: ЗЗБУТ - чл.36(2) 060215è

x отменя Наредба 03/2 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (ДВ03232) è060214

 

ДВ 050826270 МТСП+МЗ 050815

n Наредба №05/7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

основание: ЗЗБУТ - чл.36(2) 060215è

x отменя Наредба 02/3 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ03232) è060214

 

ДВ 050826270 МТСП+МЗ

1p Наредба №99/16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (ДВ99254)

изм. 050830è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12