година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 13010421 ПМС 12350 (стр.3)

5p Наредба за специално ползване на пътищата (ДВ01262)

Изм. и доп. 130104>

XVII-1/3

 

ДВ 13010822 МРРБ (стр.126)

4p Наредба 06№5 за техническите паспорти на строежите

Изм. и доп. 130114>

VI-1/4

 

ДВ 13011825 МЗ МОСВ (стр.81)

2p Наредба 08№5 за управление качеството на водите за къпане

Изм. 130122>

XIX-1/6

 

ДВ 13012527 УНС 1310 (стр.1)

22p ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Изм. и доп. 130129>

XI-3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12