година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 15010922 МРРБ (стр.82)

2p Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Изм. 150109>

I-5.2

 

ДВ 15010922 МРРБ (стр.82)

1p Наредба 14№10 за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Изм. 150109>

XVII-4.2

 

ДВ 15011323 МРРБ (стр.111)

3p Наредба 11№РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Попр. 150117>

IX-1.1

 

ДВ 15013028 УНС 158 (стр.3)

29p ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Доп. 150203>

III-1

 

ДВ 15013028 МТИТС (стр.13)

3p Наредба 07№1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Изм. и доп. 150130>

ХVII -1.4

 

ДВ 15013028 МВР МИП (стр.15)

6p Наредба 09№Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Изм. 150130>

X-1.2

 

ДВ 15013028 КАБ (стр.40)

Регистър на Камарата на архитектите в България

основание: ЗКАИИП – чл.6.1  150203>

VI-2.6

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12