година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 02010822 МРРБ 011228

n Наредба №01/19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (БСА 0233)

основание: ЗКИР - чл.50 020108è

 

ДВ 02010822 МРРБ 011210/1531

n Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване към ЗРП на местност “Овча купел I” - София, район “Овча купел”

основание: ЗУТ - §6(3); ЗТСУ – чл.201(1) 020112è

 

ДВ 02011526 МРРБ

n Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие “Строителство и възстановяване” основание: ЗПСВВМТВКПС - чл.11(2) 020112è

x Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие “Строителство и възстановяване” (ДВ00280) è020111

 

ДВ 02012228 ПМС 020114/7

10p Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ДВ96297; изм. и доп. ДВ97262 и 100; ДВ98268; ДВ99213, 20, 57, 60 и 114; ДВ012112)

доп. 020126è

 

ДВ 02012228 МЗ+МОСВ

2p Наредба №97/14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ97288; изм. ДВ99246)

изм. 020126è

 

ДВ 02012228 МЗ+МОСВ

2p Наредба №91/9 за пределно допустими нива на електромагнитните полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ91235; попр. ДВ91238)

изм. и доп. 020126è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12