година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 08010421 МП (стр.58)

n Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401(1) от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд – Пловдив, за 2008 г.

основание: ЗСВ – чл.401(3) 080101è

 

ДВ 08011123 КАБ (стр.52)

n Регистър на камарата на архитектите в България - 2008 г.

основание: ЗКАИИП – чл.6.1 080101è

 

ДВ 08012227 МИЕ (стр.23)

n Наредба №16-1238 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност

основание: ЗЕЕ – чл.16(13) 080122è

x Отменя Наредба 04№20 за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (ДВ0525) è080121

 

ДВ 08012227 МП (стр.72)

n Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401(1) от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд – Бургас, за 2008 г.

основание: ЗСВ – чл.401(3) 080101è

 

ДВ 08012528 МП (стр.19)

n Наредба 08№4 (10 януари 2008) за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

основание: ЗСВ – чл.391(3) 080129è

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108è - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

è051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12