година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 10010521 МРРБ+МП (стр.39)

n Наредба 09№8 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им

основание: ЗОС, §37 100109è

x Наредба 05№ 5 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им è100108

II-3/1

 

ДВ 10010822 МОСВ+ МРРБ+МЗ+МИЕТ (стр.57)

1p Наредба 07№ 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ07287)

Изм. и доп. 100112è

XIX-1/1

 

ДВ 10010822 МРРБ (стр.58)

3p Наредба 04№ 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ0525)

Изм. и доп. 100112è

XIV-1/1

 

ДВ 10011223 МЗ (стр.109)

Наредба 09№45 за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“

основание: ЗЛЗ – чл.6(1) 100116è

VII-2/6

 

ДВ 10011223 МЗ (стр.116)

Наредба 09№48 за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

основание: ЗЛЗ – чл.6(1) 100116è

x Наредба 03№ 12 за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ è100115

VII-2/6

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.32, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §122)

2p Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ДВ08280)

Изм. и доп. 100123è

I-2/1

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.35, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §142)

6p Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ03299)

Изм. и доп. 100123è

VI-1/7

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.35, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §143)

9p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ042104)

Изм. и доп. 100123è

XXI-1/6

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.35, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §144)

8p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ04267)

Изм. и доп. 100123è

XV-1/7

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.35, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §145)

1p Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ08264)

Изм. и доп. 100123è

XXI-1/7

 

ДВ 10011925 ПМС 102 (стр.35, от изм. и доп. Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §146)

4p Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ062106)

Изм. и доп. 100123è

XXII-1/3

 

ДВ 10012627 ПМС 105 (стр.3)

Устройствен пра­вилник на Дирекцията за национален строи­телен контрол

основание: ЗУТ – §19 100126è

x Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДВ06249) è100125

XXIII-2

 

ДВ 10012627 РМРРБ 09РД-02-14-2234 (стр.43)

Обособени територии на действие на В и К операторите

основание: Изм. и доп. ЗВ – §34 (ДВ09247) 100130è

XIX-1/13

 

ДВ 10012928 ПМС 108 (стр.8)

2p Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България (ДВ022115)

основание: ЗИ – чл.13  100101è

XXII-2/1

 

ДВ 10012928 КАБ (стр.29)

Регистър на Камарата на архитектите в България

основание: ЗКАИИП – чл.6.1  100202è

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12