година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 06010321 МЗ051221

n Наредба №05/41 за утвърждаване на “Медицински стандарти по обща медицинска практика”

основание: ЗЛЗ – чл.6, ал.1 060107è

 

ДВ 06010321 МЗГ

1p Наредба №03/3 за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (ДВ0325)

изм. 060107è

 

ДВ 06010321 МЗГ

2p Наредба №02/18 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (ДВ02225, изм. ДВ04279)

изм. и доп. 060107è

 

ДВ 06010321 МЗГ

1p Наредба №02/19 за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (ДВ02255)

изм. 060107è

 

ДВ 06010321 МЗГ

1p Наредба №02/40 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (ДВ02297)

изм. 060107è

 

ДВ 06011023 ПМС051230/301

1p Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ04257)

изм. 060114è

 

ДВ 06011023 ПМС051230/302

1p Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ03225)

изм. 060114è

 

ДВ 06011023 МЗГ

3p Наредба №00/30 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (ДВ0121, изм. ДВ022111, ДВ04297)

изм. и доп. 060114è

 

ДВ 06011023 МЗГ

2p Наредба №02/17 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (ДВ02249, изм. ДВ04279)

изм. 060114è

 

ДВ 06011023 МЗГ

2p Наредба №02/31 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (ДВ02278, изм. ДВ04279)

изм. 060114è

 

n Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл.200ж, ал.1 от Закона за съдебната власт при окръжните съдилища в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Софийски окръжен съд и Софийски градски съд към Апелативнен съд – София, за 2006 г. (строителство, архитектура и геодезия)

основание: ЗСВ – чл.200г, ал.2 051129è

 

ДВ 06011324 МС

3p Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ03226, попр. ДВ03229, изм. ДВ052105)

попр. 060117è

 

ДВ 06011324 МРРБ051222/888

n План за регулация и застрояване – план-извадка от проекта за план за регулация и застрояване на курорт “Пампорово” за УПИ II-110026 в кв. 4 на курортно-туристическо ядро “Студенец”, курорт “Пампорово”

основание: ЗУТ – чл.129, ал.3 и чл.133, ал.2 060128è

 

ДВ 06011725 МЗГ051214

n Наредба №05/21 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине

основание: ЗВМД – чл.149, ал.3 060501è

x отменя Наредба №02/35 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (ДВ02290) è060430

 

ДВ 06012026 МТ+МРРБ051221

n Наредба №05/39 за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

основание: ЗМПВВППРБ – чл.112а, ал.6 060124è

 

ДВ 06012729 МЗГ

4p Наредба №00/30 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (ДВ0121, изм. ДВ022111, ДВ04297, изм. и доп. ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

3p Наредба №02/7 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо (ДВ02234, изм. ДВ04288, изм. и доп. ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

3p Наредба №02/15 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо (ДВ02249, изм. ДВ04279, изм. и доп. ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

3p Наредба №02/17 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (ДВ02249, изм. ДВ04279, ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

3p Наредба №02/18 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (ДВ02225, изм. ДВ04279, изм. и доп. ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

2p Наредба №02/19 за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (ДВ02255, изм. ДВ0621)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

3p Наредба №02/31 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (ДВ02278, изм. ДВ04279, ДВ0623)

изм. 060131è

 

ДВ 06012729 МЗГ

2p Наредба №02/40 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (ДВ02297, изм. и доп. ДВ0621)

изм. 060131è

 

ДВ 060131210 УНС060124/19

5p ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ (ДВ01242, изм. ДВ012112, ДВ02256, ДВ05299 и 105)

изм. 060204è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12