година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 17010321 МВР МРРБ (стр.2)

8p Наредба 09№Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Изм. и доп. 170304>

X-1.2

 

ДВ 17010321 МРРБ (стр.21)

n Наредба 16№РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

основание: ЗУТ – чл169(4) 170404>

x Наредба 98№7 за системите за физическа защита на строежите >170403

XXI-2.1

 

ДВ 17011324 МРРБ (стр.5)

n Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

основание: ЗКИР – чл31 171301*>

x Наредба 05№3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ132101) >191201*

IV-1.5

 

ДВ 17012629 УНС 1737 (стр.2)

68p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 170126*>

ХVII-2

 

ДВ 17012629 МРРБ (стр.32)

1p Наредба 11№РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“

Изм. и доп. 170126>

XVII-1./7

 

ДВ 170131211 УНС 1763 (стр.2)

49p ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

Изм. 170131*>

ХVII-1

 

ДВ 170131211 УНС 1763 (стр.2 от изм. и доп. на Закона за пътищата, §7)

69p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 170131*>

ХVII-2

 

ДВ 170131211 МРРБ (стр.33)

n Наредба 17№РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

основание: ЗУТ – чл169(4) 170301>

x Наредба 00№2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на

взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ00258) >170228

VIII-1.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12