година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 11010421 МЗ+МОСВ+МРРБ (стр.44)

2p Наредба 01№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ01230)

Изм. и доп. 110108>

XIX-1/3

 

ДВ 11011123 ПМС 10337 (стр.16 от изм. и доп. на нормативни актове на Министерския съвет, §1)

4p Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

Изм. и доп. 110115>

XII-1/1

 

ДВ 11011123 ПМС 10337 (стр.20 от изм. и доп. на нормативни актове на Министерския съвет, §2)

3p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове

и програми

Изм. и доп. 110115>

XII-1/2

 

ДВ 11011123 ПМС 10337 (стр.22 от изм. и доп. на нормативни актове на Министерския съвет, §3)

2p Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Изм. и доп. 110115>

VI-8/1

 

ДВ 11011123 ПМС 10338 (стр.24)

1p Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДВ1027)

Изм. и доп. 110111>

XXIII-2

 

ДВ 11011123 МЗ+МОСВ (стр.90)

n Наредба 10№54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

основание: ЗЗШОС, чл.11, т.6 110212>

x Наредба 06№2 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ06237) >110211

XIII-1/2

 

ДВ 11011826 МРРБ (стр.44)

n Наредба 10№4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

основание: ЗУТ, §18, ал.1+ чл.169, ал.1 110122>

x Наредба 04№8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ0526) >110121

XV-2/2

 

ДВ 11011826 КАБ (стр.101)

Регистър на Камарата на архитектите в България

основание: ЗКАИИП – чл.6.1  110122>

VI-2/6

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.19 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §140)

7p Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване

на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 110125>

VI-1/7

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.19 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §144)

10p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Изм. 110125>

XXI-1/6

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.20 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §146)

9p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Изм. 110125>

XV-1/8

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.21 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §156)

5p Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Изм. 110125>

XXII-1/3

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.21 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §158)

14p Правилник за прилагане на Закона за горите

Изм. и доп. 110125>

V-8/1

 

ДВ 11012127 ПМС 116 (стр.22 от изм. и доп. на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §159)

2p Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Изм. 110125>

XXI-1/7

 

ДВ 11012127 МРРБ (стр.55)

3p Наредба № 0111 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Изм. и доп. 110125>

XVII-2/4

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.8 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §14)

2p ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 110125>

II-4

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.8 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §17)

11p ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Изм. 110125>

XXI-5

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.8 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §18)

3p ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Изм. 110125>

VI-4

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.8 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §19)

52p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изм. 110125>

II-9

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.9 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §20)

20p ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изм. 110125>

XII-3

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.13 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §27)

38p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. и доп. 110125>

XI-1

 

ДВ 11012528 УНС 119 (стр.13 от Закон за Българската агенция по безопасност на храните, §28)

26p ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Изм. и доп. 110125>

XI-2

 

ДВ 11012829 УНС 1112 (стр.11 от изм. и доп. на Закон за чужденците в Република България, §54)

39p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Доп. 110201>

XI-1

 

ДВ 11012829 УНС 1112 (стр.12 от изм. и доп. на Закон за чужденците в Република България, §61)

4p ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Доп. 110201>

VI-4

 

ДВ 11012829 УНС 1113 (стр.95 от Изборен кодекс, §18)

13p ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изм. и доп. 110201>

I-3

 

ДВ 11012829 УНС 1113 (стр.98 от Изборен кодекс, §22)

22p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. и доп. 110201>

X-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12