година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 18010322 УНС 17272 (стр.6)

74p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 180103*>

ХVII-2

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.2 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

8p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

Изм. и доп. 180109>

XII-1.1

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.5 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

7p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 180109>

XII-1.2

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §5)

4p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Изм. и доп. 180109>

XII-4.1

 

ДВ 18011626 ПМС 185 (стр.3)

n Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

основание: ЗТИП –7(1) 180421*>

x Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ02248) >180420*

XXII-2.12

 

ДВ 18011626 МЕ МРРБ (стр.19)

n Наредба 18№Е-РД-04-1 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придоби- ване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

основание: ЗЕЕ –44(9) 180116>

x Наредба 14№РД-16-301 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ14227) >180115

XIV-4.7

 

ДВ 18011626 МЗ МРРБ МОСВ (стр.37)

5p Наредба 01№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Изм. и доп. 160120>

XIX-1.4

 

ДВ 18011927 МРРБ (стр.49)

n Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

основание: ЗУТ – чл.75(4) 180220*>

x Наредба 04№2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (04386) >180219

XVII-5.1

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.33 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §16)

98p КОДЕКС НА ТРУДА

Изм. и доп. 180123>

ХX-1

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §64)

75p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Доп. 180123>

ХVII-2

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.37 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §42)

29p ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

Изм. 180123>

ХXI-6

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.38 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §48)

43p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Изм. 180123>

ХV-1

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §26)

4p ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Изм. 180123>

ХXII-4

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §25)

10p ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Изм. 180123>

ХXII-5

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.38 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §47)

45p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. и доп. 180123>

ХVI-1

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.39 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §57)

18p ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Изм. 180123>

V-6

 

ДВ 18011927 УНС 188 (стр.34 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, §20)

14p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. и доп. 180123>

Х-1

 

ДВ 18011927 УНС 189 (стр.41)

33p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

Изм. 171231>

II-1

 

ДВ 18012328 МС (стр.99)

8p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 180109>

XII-1.2

 

ДВ 18012629 ПМС 1810 (стр.12)

n Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

основание: ЗТИП –7(1) 180421>

x Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (ДВ03210) >180420

XXII-2.15

 

ДВ 18012629 ПМС 1811 (стр.16)

n Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

основание: ЗВ–198о(7) и (8) 180126>

XIX-2.6

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12