година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10

ДВ 201002285 УНС 20203 (стр.6)

65p ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Изм. и доп. 201002>

VII-2

 

ДВ 201002285 МОСВ (стр.66)

2p Наредба 12№Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Изм. и доп. 201006>

ХIХ -1.15

 

ДВ 201002285 УНС 20200 (стр.2)

26p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. и доп. 210101*>

X-1

 

ДВ 201006286 МОСВ МЗ (стр.66)

3p Наредба 14№2 за класификация на отпадъците

Изм. и доп. 201010>

XII-3.5

 

ДВ 201006286 МРРБ МТИТС МВР МИ МОСВ (стр.72)

n Наредба 20№РД-02-20-2 за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

Изм. и доп. 210107>

XVII-5.4

 

ДВ 201020290 МЗ (стр.32)

3p Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ07215)

Изм. и доп. 201024>

XI-1.3

 

ДВ 201020290 МЗ (стр.34)

3p Наредба 08№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ082103)

Изм. и доп. 201024>

XI-1.5

 

ДВ 201027292 РКС 2014 (стр.21)

100p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. 201031>

V-1

 

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10