година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

ДВ240402№28 УНС 2484 (стр.2)

18p ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Изм. и доп. 240406>

VI-4

 

ДВ240402№28 КЕВР (стр.36)

n Наредба 24№6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

основание: ЗЕ  – 116(7) 240402>

x Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи >240401

XV-1.10

 

ДВ240402№28 МТСП МЗ (стр.84 от изм. и доп. на Наредба 03№10 за защита на работещите отрискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, §18)

8p Наредба 03№13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Изм. 240406>

XX-1.4

 

ДВ240412№33 МРРБ (стр.10)

n Наредба 24№ РД-02-20-1 за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

основание: ЗДвП – 14(3) 240412>

XVII-2.7

 

ДВ240412№33 МРРБ (стр.32 от Наредба 24№ РД-02-20-1 за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях, §6)

3p Наредба 18№ РД-02-20-2 за проектиране на пътища

Изм. и доп. 240412>

XVII-1.2

 

ДВ240419№35 МРРБ (стр.14)

1p Наредба 24№ РД-02-20-1 за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

Поправка. 240419>

XVII-2.7

 

ДВ240412№33 УНС 2497 (стр.2)

36p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Доп. 240416>

X-1

 

ДВ240412№33 УНС 2499 (стр.2)

77p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изм. и доп. 250101*>

II-9

 

ДВ240412№33 УНС 2499 (стр.7 от изм. и доп. на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, §9)

38p ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Доп. 240412>

V-7

 

ДВ240419№35 УНС 24109 (стр.3)

106p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. и доп. 240419>

ХI-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07