година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 190802261 УНС 19187 (стр.2)

73p ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Изм. и доп. 190802*>

ХIХ-1

 

ДВ 190802261 УНС 19187 (стр.3 от изм. и доп. на Закона за водите, §8)

45p ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Доп. 190802>

II-3

 

ДВ 190802261 УНС 19187 (стр.3 от изм. и доп. на Закона за водите, §9)

72p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Доп. 190802>

II-9

 

ДВ 190802261 УНС 19187 (стр.3 от изм. и доп. на Закона за водите, §10)

63p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Доп. 190802>

II-2

 

ДВ 190806262 УНС 19192 (стр.3)

28p ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Изм. 190806>

ХVII-3

 

ДВ 190806262 УНС 19192 (стр.3 от изм. на Закона за железопътния транспорт, §6)

48p ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Изм. 190806>

ХVII-6

 

ДВ 190806262 УНС 19194 (стр.5)

23p ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Изм. и доп. 190806>

V-6

 

ДВ 190806262 УНС 19194 (стр.9 от изм. и доп. на Закона за културното наследство, §19)

94p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Доп. 190806>

V-1

 

ДВ 190809263 КЕВР (стр.99)

2p Наредба 13№4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Изм. и доп. 190809>

XV-1.8

 

ДВ 190816265 МК (стр.34)

n Наредба 19№3 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

Попр. 190820>

V-6.1

 

ДВ 190820266 МТИТС (стр.26)

8p Наредба 06№59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

Изм. и доп. 190824>

XXI-4.5

 

ДВ 190820266 РВАС 1910932 (стр.58)

12p Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура"

Изм. 190824>

XVII-1.9

 

ДВ 190823267 ПМС 19207 (стр.27)

20p Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Изм. и доп. 190827>

V-7.1

 

ДВ 190823267 ПМС 1977 (стр.5 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

10p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изм. и доп. 190823*>

XII-1.1

 

ДВ 190823267 ПМС 19203 (стр.25 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §4)

10p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 190823>

XII-1.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12