година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 190903270 МРРБ (стр.116)

6p Наредба 04№4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Изм. и доп. 190907>

XIX-1.11

 

ДВ 190903270 МРРБ (стр.120)

3p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 190907>

VI-1.7

 

ДВ 190903270 МРРБ МВР ДАЗД (стр.121)

3p Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Изм. и доп. 190907>

V-1.4

 

ДВ 190920274 МЕ (стр.27)

7p Наредба 07№16-334 за топлоснабдяването

Изм. и доп. 150920*>

XV-1.1

 

ДВ 190920274 УНС 19218 (стр.3)

52p ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Изм. и доп. 190924>

XVI-1

 

ДВ 190927276 КЕВР (стр.18)

3p Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Изм. и доп. 190927>

XV-1.10

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12