година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 191001277 ПМС 19243 (стр.18)

28p Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Изм. и доп. 191001>

II-2.1

 

ДВ 191008279 ПМС 19244 (стр.17)

25p Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

Изм. и доп. 191008>

V-1.14

 

ДВ 191008279 УНС 19225 (стр.18 от изм. на Закона за публичните предприятия, §8)

106p КОДЕКС НА ТРУДА

Изм. 191012>

ХХ-1

 

ДВ 191008279 УНС 19225 (стр.18 от изм. на Закона за публичните предприятия, §12)

64p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 191012>

II-2

 

ДВ 191008279 УНС 19225 (стр.18 от изм. на Закона за публичните предприятия, §12)

6p ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Изм. 191012>

II-6

 

ДВ 191008279 УНС 19223 (стр.2)

53p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Изм. и доп. 191008*>

XV-1

 

ДВ 191022283 МТИТС МРРБ (стр.36)

n Наредба 19№21 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

основание: ЗЕСМФИ – 57(2) 200123>

x Наредба 05№18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура >200122*

IV-1.8

 

ДВ 191025284 МРРБ (стр.64)

4p Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Попр. 191029>

V-1.4

 

ДВ 191029285 МРРБ (стр.12)

3p Наредба 01№ 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Изм. и доп. 191029>

IV-1.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12