година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 190609244 УНС 19136 (стр.3 от Закона за държавната собственост, §6)

93p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 190609>

V-1

 

ДВ 190621249 МТИТС МРРБ МЗХ (стр.12)

n Наредба 19№6 за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

основание: ЗЕСМФИ – 32(2) 190625>

x Наредба 09№5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура >190624

ХVI-2.3

 

ДВ 190628251 МОСВ (стр.32)

2p Наредба 14№1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Изм. и доп. 190702>

ХII-3.4

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12