година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 190402227 ПМС 1965 (стр.40)

n Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

основание: ЗХУ – §3, т.1 190401>

x Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания >190331

V-4.1

 

ДВ 190412231 ПМС 1977 (стр.20)

n Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

основание: ЗФВС –26( 1), 33(3), 39( 3), 44(3), 87, 103( 2)1, 105( 3), 107( 2), 108(3) и 116(2) 190412>

x Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта >190411

VII-3.2

 

ДВ 190412231 ПМС 1977 (стр.20)

x Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото

поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали >190411

VII-3.2

 

ДВ 190412231 ПМС 1977 (стр.5 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

9p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

Изм. и доп. 190412>

XII-1.1

 

ДВ 190412231 ПМС 1977 (стр.8 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

9p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 190412>

XII-1.2

 

ДВ 190416232 МРРБ МВР МТИТС (стр.26)

5p Наредба 01№2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Изм. и доп. 190420>

ХVII-2.3

 

ДВ 190416232 МРРБ МВР МТИТС (стр.27)

5p Наредба 01№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Изм. и доп. 190420>

ХVII-2.6

 

ДВ 190419233 МРРБ (стр.22)

5p Наредба 19№РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон

Изм. и доп. 190423>

ХХII-2.23

 

ДВ 190419233 МВР (стр.50)

4p Наредба 14№8121з-882 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Изм. и доп. 190423>

X-1.3

 

ДВ 190423234 УНС 1988 (стр.10 от изм. и доп. на Закона за чужденците в Република

България, §33)

19p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. и доп. 190427>

X-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12