година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 221202296 УНС 22274 (стр.3)

66p ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изм. 221127>

ХII-1

 

ДВ 221202296 УНС 22274 (стр.3)

81p ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Изм. 221127>

ХIX-1

 

ДВ 221213299 МРРБ (стр.57)

7p Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Изм. и доп. 211217>

ХVII -2.4

 

ДВ 221213299 УНС 22280 (стр. 4 от изм. и доп. Закон за корпоративното подоходно облагане, §10)

61p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Изм. и доп. 221201>

XV-1

 

ДВ 2212232102 МЕ МРРБ (стр.86)

n Наредба 22№Е-РД-04-2 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

основание: ЗЕЕ – чл.48 221223>

x Наредба 16№Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ16210) >221222

XIV-3.2

 

ДВ 2212232102 МЕ (стр.108)

2p Наредба 16№ РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Изм. и доп. 221223>

XIV-3.5

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12