година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 221004279 МРРБ (стр.92)

3p Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Изм. и доп. 230405*>

XVII-5.1

 

ДВ 221018283 МРРБ (стр.11)

n Наредба 22№РД-02-20-1 за изпълнение на стоманени конструкции

основание: ЗУТ –169(4) + 169(1)6 230419>

x Правила за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи, част „Сгради“, раздел „Стоманени конструкции“ >230418

IХ-1.21

 

ДВ 221021284 МРРБ (стр.20)

8p Наредба 03№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Изм. и доп. 221025>

V-1.3

 

ДВ 221028286 ПМС 22342 (стр.3)

9p Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Изм. и доп. 221028>

XXII-3.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12