година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 220701251 УНС 22166 (стр.24 от изм. и доп. Закона за публичното предлагане на ценни книжа, §25)

116p КОДЕКС НА ТРУДА

Доп. 220705>

XX-1

 

ДВ 220701251 УНС 22165 (стр.9 от изм. и доп. Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, §72)

15p ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Изм. 220701>

I.2

 

ДВ 220708253 ПМС 22156 (стр.19 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §46)

32p Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Изм. 220708>

II-2.1

 

ДВ 220708253 ПМС 22156 (стр.19 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §47)

23p Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Изм. 220708>

V-7.1

 

ДВ 220708253 МЗ (стр.23)

4p Наредба 08№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ082103)

Изм. и доп. 220716*>

XI-1.5

 

ДВ 220708253 МЗ (стр.26 от изм. и доп. Наредба 08№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, §22)

5p Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ07215)

Изм. и доп. 220716>

XI-1.3

 

ДВ 220708253 МОСВ МЗ (стр.62)

4p Наредба 14№2 за класификация на отпадъците

Изм. и доп. 220708>

XII-3.5

 

ДВ 220715255 ПМС 22168 (стр.9 от изм. и доп. Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, §14)

33p Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Изм. и доп. 220805>

II-2.1

 

ДВ 220719256 УНС 22175 (стр.7 от изм. и доп. Закона за висшето образование, §23)

29p ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изм. 210313>

X-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12