година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 211112294 РКС 2117 (стр.2)

107p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. 211116>

V-1

 

ДВ 211126299 МТСП МЗ (стр.15)

2p Наредба 01№3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

изм. и доп. 211130>

 

ДВ 2111302100 МЗ МОСВ (стр.20)

1p Наредба 06№6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Изм. и доп. 211204>

ХIII-1.4

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12