година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 211001282 МОСВ (стр.39)

4p Наредба 14№1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Изм. и доп. 211001*>

ХII-3.4

 

ДВ 211008284 РКС 2111 (стр.2)

96p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. 211012>

ХVII-2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12