година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05

ДВ 230516243 МЗ МРРБ МОСВ (стр.28)

6p Наредба 01№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Изм. и доп. 230520>

XIX-1.4

 

ДВ 230516243 МРРБ (стр.52)

x Наредба 11№РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ >230519

XVII-1.7

 

ДВ 230523245 ПМС 2379 (стр.2)

1p Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Изм. и доп. 230527>

I-2.1

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05