година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 0112142108 УНС 011206/284

2p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗЕЕЕ (ДВ99264; изм. ДВ0021)

изм. и доп. 011218è

 

ДВ 0112282111 МРРБ 011217

n Инструкция №01/3 за прилагане на раздел IV “Такси за административно-техническо обслужване по Закона за устройство на територията” от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

основание: ПМС 98/175 – §2(1) 020101è

x Инструкция №99/2 за прилагане на раздел IV “Такси за административно-техническо обслужване по Закона за териториално и селищно устройство” от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ (ДВ99270) è011231

 

ДВ 0112292112 УНС 011227/314

7p ЗАКОН ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ЗД (ДВ98293; изм. ДВ99226; ДВ00210 и 64; ДВ01234, 42 и 96)

изм. и доп. 020101è

 

ДВ 0112292112 ПМС 011220/290

9p Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ДВ96297; изм. и доп. ДВ97262 и 100; ДВ98268; ДВ99213, 20, 57, 60 и 114)

изм. и доп. 020102è

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура 

051108è - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

è051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12