година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010911278 ПМС 010829/203

n Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

основание: ЗТИП - чл.7 020912*è

 

ДВ 010921281 ПМС 010912/205

n Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

основание: ЗТИП - чл.7(1) 030701*è

 

ДВ 010928284 МТС

1p Наредба №99/20 за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (ДВ99241)

изм. и доп. 010928è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12