година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 011002285 ПМС 010924/210

n Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане

основание: ЗТИП - чл.7(1) 021003*è

 

ДВ 011009287 ПМС 011002/218

1p Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата (ДВ00228)

изм. 011015è

 

ДВ 011012288 ПМС 011003/222

8p Устройствен правилник на МРРБ (ДВ992105; изм. и доп. ДВ00264, 69 и 100; ДВ01217, 37, 54 и 61)

изм. 011016è

 

ДВ 011019290 ПМС 01/205

1p Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (ДВ01281)

попр. 011023è

 

ДВ 011023291 ПМС 011011/232

n Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

основание: ЗТИП - чл.7(1) 011027è

 

ДВ 011026292 ПМС 011022/238

x Правилник за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ДВ99256) è011026

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12