година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010803268 МОСВ+МРРБ+МЗ+МЗГ

1p Наредба №98/4 за оценка на въздействието върху околната среда (ДВ98284)

изм. и доп. 010807è

 

ДВ 010803268 МРРБ 010703

n Наредба №01/12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

основание: ЗУТ - §18(1)+чл. 95 и 169(3) 010807è

 

ДВ 010807269 МРРБ 010723

n Наредба №01/13 за принудителното изпълнение изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

основание: ЗУТ - чл. 225(4) 010807è

 

ДВ 010810270 МВР+БНБ 010702

n Наредба №01/I-171 за организацията и контрола по опрезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции

основание: ЗБ – §2а 010814è

 

ДВ 010814271 МРРБ 010723

n Наредба №01/14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

основание: ЗКИР – чл.31 010814è

x Наредба №95/7 за изработване и поддържане на кадастрални карти в мащаби 1:1000 и 1:500 (ДВ95293) è010813

 

ДВ 010814271 МРРБ 010723

n Наредба №01/15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

основание: ЗКИР – чл.26(4) 010814è

x Наредба №95/8 за съдържанието и структурата на идентификатора на кадастралните единици (ДВ952111) è010813

 

ДВ 010817272 МРРБ 010723

n Наредба №01/16 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт

по пътищата и улицитеправо и сродните му права

основание: ЗДП – чл.3(3) 010821è

x Наредба №75/9 за сигнализацията на строителството и ремонта по пътищата (ДВ75299) è010820

 

ДВ 010817272 МРРБ 010723

n Наредба №01/17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (БСА 0235/6)

основание: ЗДП – чл.14 010821è

x Наредба №87/23 за регулиране на движението на пътните превозни средства и пешеходците със светлинни сигнали (ДВ87214) è010820

 

ДВ 010821273 МРРБ 010723

n Наредба №01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (БСА 0235/6)

основание: ЗДП – чл.14 010825è

x Наредба №84/21 за сигнализация на пътищата и улиците с пътни знаци (ДВ84294) è010824

 

ДВ 010828275 ПМС 010820/195

1p Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ00293)

изм. и доп. 010901è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12