година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010605251 МРРБ 010521

n Наредба №01/4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (БСА 0135)

основание: ЗУТ - чл.139(5) 010605è

 

ДВ 010605251 МРРБ 010521

n Наредба №01/5 за правила и нормативи за устройство на територията (БСА 0136)

основание: ЗУТ - чл.13 010605è

x Наредба №98/5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ95248; изм. и доп. ДВ96230; ДВ9827) è010604

 

ДВ 010608252 МТСП+МЗ

2p Наредба №99/7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ99288; изм. и доп. ДВ00248)

изм. и доп. 010612è

 

ДВ 010612253 ПМС 010530/134

n Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации

основание: ЗА - чл.55 010616è

 

ДВ 010615254 ПМС 010601/138

n Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

основание: ЗУТ - §19 010619è

 

ДВ 010615254 ПМС 010604/140

n Определяне на Българска геодезическа система 2000

010301è

 

ДВ 010615254 МРРБ 010522

n Наредба №01/6 за разрешаване ползването на строежите в Република България (БСА 0137/8)

основание: ЗУТ - чл.179 010619*è

x Наредба №99/6 за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ99272; попр. ДВ99296) è010618

 

ДВ 010619255 МК

n Устройствен правилник на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” - Балчик, към Министерството на културата

основание: ЗА - чл.11; ПМС 00/234 - чл.3 010623è

 

ДВ 010619255 МРРБ 010522

n Наредба №01/7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (БСА 0137/8)

основание: ЗУТ - чл.169(3)+§18 010619è

x Наредба №99/7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ99272; попр. ДВ99296) è010618

 

ДВ 010626257 МЗГ

1p Наредба №98/32 за оценка на гори и на земите в горския фонд (ДВ9923)

изм. и доп. 010630è

 

ДВ 010626257 МРРБ 010614

n Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (БСА 0139/10)

основание: ЗУТ - чл.117 010801è

x Наредба за обема и съдържанието на проучвателните и проектните работи по градоустройството (БСА 7736) è010618

 

ДВ 010629258 МРРБ 010622

n Наредба №01/9 за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (БСА 01311)

основание: ЗУТ – чл.167 010629è

 

ДВ 010629258 МРРБ 010622

n Наредба №01/10 за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти (БСА 01311)

основание: ЗУТ – §13(4) 010629è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12