година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010508244 ПМС 010427/109

22p Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ91234; изм. и доп. ДВ91260 и 80; ДВ92234; ДВ9328, 72 и 87; ДВ9422 и 100; попр. ДВ942103; изм. и доп. ДВ9525, 48 и 95; ДВ97228; попр. ДВ97243; изм. и доп, ДВ97257, 61, 112 и 122; ДВ98218; ДВ99218 и 113)

изм. 010512è

 

ДВ 010515246 МТСП+МЗ 010419

n Наредба №01/3 за мининалните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

основание: КТ - чл.284(3); ЗЗБУТ - чл.36.2 010816è

x Наредба №93/11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ93266)

è010815

 

ДВ 010529249 МРРБ 010504/698

n Специфични правила и нормативи към ЗРП на курортен комплекс “Слънчев бряг - изток”

основание: ЗУТ - §6(3); ЗТСУ - чл.201(1) 010602è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12