година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 010710261 ПМС 010629/170

7p Устройствен правилник на МРРБ (ДВ992105; изм. и доп. ДВ00264, 69 и 100; ДВ01217, 37 и 54)

изм. и доп. 010714è

 

ДВ 010710261 МЗ

2p Наредба №99/29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (ДВ992108; изм. ДВ00280)

изм. 010714è

 

ДВ 010713262 ПМС 010702/171

1p Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (ДВ00269)

изм. и доп. 010717è

 

ДВ 010713262 ПМС 010704/179

n Наредба за специално ползване на пътищата

основание: ЗП - чл.18(5) 010717è

 

ДВ 010713262 ПМС 010704/179

2p Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ДВ00298; ДВ01242)

изм. 010717è

 

ДВ 010713262 ПМС 010706/182

n Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

основание: ЗТИП - чл.7(1) 030114è

 

ДВ 010717263 МРРБ 010622

n Инструкция №01/1 за прилагане на чл.19а от Закона за гражданската регистрация

основание: ЗГР - §7 010721è

 

ДВ 010724265 МРРБ 010703

n Наредба №01/11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (БСА 01311)

основание: ЗДП - чл.139 010728è

x Наредба №83/24 за движение на тежки или извънгабаритни превозни средства (ДВ83273) è010727

 

ДВ 010724265 МРРБ 010620/1013

n Специфични правила и нормативи към ЗРП на курортен комплекс “Слънчев бряг - запад”

основание: ЗУТ - §6(3); ЗТСУ – чл.201(1) 010728è

 

ДВ 010727266 ПМС 010712/187

n Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

основание: ЗТИП - чл.31(1) 010828è

 

ДВ 010727266 ПМС 010712/187

6p Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ96284; изм. и доп. ДВ972100; ДВ00214, 48 и 63; ДВ01241)

изм. и доп. 010731è

 

ДВ 010727266 МОСВ 010703

n Наредба №01/10 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

основание: ЗВ - чл.135.13 010727è

 

ДВ 010727266 МРРБ 010704/1068

n Специфични правила и нормативи към ЗРП на кв.№220 и 221 по плана на Поморие

основание: ЗУТ - §6(3); ЗТСУ – чл.201(1) 010731è

 

ДВ 010731267 МРРБ 010702

n Инструкция №01/2 за прилагане на раздел I от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ

основание: ПМС 98/175 010731è

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12