година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 011102294 ПМС 011024/242

n Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

основание: ЗТИП - чл.7(1) 020803è

 

ДВ 011120299 ПМС

4p Тарифа №98/14 за събиране на таксите, които се събират в системата на (ДВ98294; попр. ДВ982110; изм. и доп. ДВ99255; ДВ00241)

изм. и доп. 011124è

 

ДВ 0111232101 ПМС 011114/263

3p Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ98229; изм. и доп. ДВ99283 и 105)

изм. и доп. 011127è

 

ДВ 0111272102 УНС 011121/262

4p ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗЧАВ (ДВ96245; попр. ДВ96249; изм. и доп. ДВ97285; ДВ00227)

изм. и доп. 011201è

 

ДВ 0111302104 ПМС 011123/267

n Устройствен правилник на МРРБ

основание: ЗА – чл.42(4) 011130è

x Устройствен правилник на МРРБ (ДВ992105; изм. и доп. ДВ00264, 69 и 100; ДВ01217, 37 и 54) è011129

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12