ХVII. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

ХVII.1

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА [ЗП]

ДВ00226

62pДВ24213

 

1.1

[§12] Правилник за прилагане на Закона за пътищата

(ПМС00№245)

ДВ00298

13pДВ22236

 

1.2

[чл.20, ал.1, т.5] Наредба 18№РД-02-20-2 за проектиране на пътища

ДВ18279

БСА1839/11

2pДВ20230

 

1.3

[чл.36] Наредба 15№РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

ДВ1628

БСА1635,6,7

 

1.4

[чл.18, ал.5] Наредба за специално ползване на пътищата

(ПМС01№179)

ДВ01262

7pДВ2329

 

1.5

[чл.20, ал.1]* Наредба 07№1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

ДВ07234

БСА11312

3pДВ1528

 

1.6

[чл.10, ал.6 във вр. с чл.10, ал.4 и 5] Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

(ПМС18№345)

ДВ182107

 

1.7

 

1.8

[чл.36 и чл.50 ППЗП] Наредба 12№РД-02-20-19 за поддържане и текущ ремонт на пътищата

ДВ12291

1pДВ12295

БСА12312

 

1.9

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа (ПМС19№370)

ДВ192101

3pДВ22251

 

1.10

Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (РМС20№101)

ДВ20216

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на тунели

 

ХVII.2

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА [ЗДвП]

ДВ99220

105pДВ24213

 

2.1

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

(ПМС96№36)

ДВ96225

11pДВ2329

 

2.2

[чл.3, ал.3] Наредба 22№РД-02-20-2 за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

ДВ22288

 

2.3

[чл.3, ал.3] Наредба 10№3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

ДВ10274

1pДВ15234

БСА1537/8

 

2.4

[чл.14, ал.1] Наредба 01№2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

ДВ01213

5pДВ19232

БСА1936/7

 

2.5

[чл.14, ал.1] Наредба 01№17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

ДВ01272

2pДВ15235

БСА1936/7

 

2.6

[чл.14, ал.1] Наредба 01№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

ДВ01273

6pДВ20213

БСА2035

 

2.6

[чл.14, ал.1] Наредба 23№ РД-02-21-1 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

ДВ232101

 

2.7

 

2.8

[чл.24а, ал.2] Наредба 12№РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

ДВ12256

БСА1537/8

2pДВ24220

 

2.9

[чл.139] Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

ДВ01265

БСА21312

7pДВ22299

 

2.10

[чл.140, ал.6] Наредба 08№15 за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

ДВ08240

 

ХVII.3

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ [ЗЖПТ]

ДВ00297

30pДВ21211

 

3.1

[чл.30, ал.1 ЗЖПТ, чл.75, ал.4 ЗУТ и чл.35 ЗП] Наредба 04№55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура

ДВ04218

БСА0434

2pДВ04242

 

3.2

[чл.29, ал.2 и чл.115] Наредба 06№58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

ДВ06273

6pДВ23263

 

ХVII.4

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ [ЗМПВВППРБ]

ДВ00212

47pДВ222102

 

4.1

[чл.95, ал.1]* Наредба 13№9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

ДВ13296

3pДВ24212

 

4.2

[чл.112а, ал.6] Наредба 14№10 за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

ДВ14232

БСА1437

1pДВ1522

 

4.3

[чл.51б, ал.3] Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

ДВ18279

1pДВ2321

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

 

ХVII.5

ЗУТ [V.1]

 

5.1

[чл.75, ал.4] Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

ДВ1827

3p ДВ22279

БСА2239/10

 

5.2

[*] ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"

БСА7833

 

5.3

[*] Наредба 99№8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

ДВ99272

БСА0031

 

5.4

[*] Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места

БСА7539/10

1pБСА8037

 

5.5

[*] Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци: Част първа "Основни положения" Част втора "Натоварвания и въздействия" Част трета "Земна основа и фундиране" Част пета "Стоманени конструкции"

(Части първа, втора и трета на нормите са отпечатани в "Нормативна база на проектирането и строителството", 1989)

(Част пета е отпечатана в "Нормативна база на проектирането и строителството", 1990)

 

5.6

[*] ПИПСМР - Раздел "Мостове и водостоци"

БСА6933/4

 

5.7

[*] Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели

(отпечатани в "Нормативна база на проектирането и строителството", 1988)

 

5.8

[*] ПИПСМР - Раздел "Тунели"

БСА6938

1pБСА7836

 

5.9

[*] Норми за проектиране на селскостопански пътища

БСА8734

1pБСА8737

 

5.10

[*] Правила и норми за проектиране на улични настилки

БСА7032

 

5.11

[*] Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки

БСА79312

 

5.12

[*] ПИПСМР - Раздел "Железопътни и трамвайни линии"

БСА6837/8

 

5.13

[*] ПИПСМР - Раздел "Електрификация на железопътни линии"

БСА6839

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

ХVII.6

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ [ЗГВ]

ДВ72294

51pДВ222102

 

6.1

[чл.44, ал.3, чл.48в, ал.6 и чл.48ж, ал.13]* Наредба 06№20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

ДВ062101

8pДВ23262

 

6.2

[чл.47, ал.1, чл.48а, ал.1 във вр. с §6]* Наредба 12№14 за летищата и летищното осигуряване

ДВ12286+87

2pДВ15251

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)