IХ. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 

IХ.1

ЗУТ [V.1]

 

1.1

[чл.169, ал.4 и §18, ал.1]

Наредба 11№РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

ДВ1222

3pДВ1523

БСА1531

 

1.2

[чл.169, ал.4 във вр. с чл.169, ал.1, т.1] Наредба 12№РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

ДВ12213

2pДВ12223

БСА1233

 

Натоварвания

 

1.3

[чл.169, ал.3 във вр. с чл.169, ал.1, т.1] Наредба 04№3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

ДВ04292

БСА04310

2pДВ05233

 

1.4

[*] Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове

(отпечатани в "Нормативна база на проектирането и строителството" - специализирано издание на КТСУ, 1988)

 

Фундиране

 

1.5

[*] Наредба 96№1 и норми за проектиране на плоско фундиране

ДВ96285

БСА96310

 

1.6

[*] Норми за проектиране на пилотно фундиране

БСА9336

 

1.7

[*] Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини

БСА8632+4

1pБСА8637

 

1.8

[*] Норми за проектиране на подпорни стени

БСА86310

1pБСА9038

 

1.9

[чл.169, ал.4 във вр. с чл.169, ал.1, т.1] Наредба 23№РД-02-20-1 за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

БСА2339

 

1.9

[*] Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения

БСА8836

 

1.10

[*] Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите

БСА8536

 

1.11

[*] ПИПСМР - Раздел "Специални промишлени фундаменти" (Фундаменти под машини)

БСА6837/8

 

Стоманобетонни конструкции

 

1.12

[*] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

ДВ87217

5pДВ08258

БСА0837/8

 

1.13

[*] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури

БСА9033/4

 

1.14

[*] Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини

БСА8935

1pБСА9638

 

1.15

[*] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения

БСА8931

1pБСА9138

 

1.16

[*] Наредба 94№3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

ДВ94297

1pДВ99253

БСА99311

 

1.17

[*] Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (приложение към чл.2, ал.2 на Наредба 94№3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.)

ДВ94297

1pДВ99253

БСА99311

 

Стоманени конструкции

 

1.18

[§18, ал.1] Наредба 20№ РД-02-20-3 за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

ДВ202105

БСА20311

 

1.19

[*] Норми за проектиране на стоманени конструкции

(отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987)

 

1.20

[*] Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили

БСА9031/2

 

1.21

[чл.169, ал.4 във вр. с ал.1, т.1 от ЗУТ] Наредба 22№ РД-02-20-1 за изпълнение на стоманени конструкции

ДВ22283

БСА22312

 

1.22

[*] ПИПСМР - Раздел "Контрол без разрушаване на метални заварени съединения"

БСА8035

3pБСА8434

 

Зидани конструкции

 

1.23

[*] Норми за проектиране на зидани конструкции

БСА85312

1pДВ982110

БСА9839/10

 

1.24

[*] Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции

БСА8435

 

Дървени конструкции

 

1.25

[*] Норми за проектиране на дървени конструкции

БСА9035/6

 

1.26

[*] ПИПСМР - Раздел "Дървени носещи конструкции"

БСА6831

 

Гражданска отбрана

 

1.27

[*] Норми за проектиране на защитни съоръжения на гражданската отбрана

БСА8335/6

1pБСА8533/4

 

1.28

[*] Инженерно-технически правила на гражданската отбрана

(отпечатани за служебно ползване в брошура на Министерския съвет, 1989; отм. чл.28-34)

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)