VIII. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

VIII.1

ЗУТ [V.1]

 

1.1

[чл.169, ал.4] Наредба 17№РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

ДВ17211

БСА1737

 

1.2

[чл.169, ал.4 във вр. с ал.1 и §18, ал.1 ЗР ЗУТ] Наредба 20№РД-02-20-2 за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

ДВ20286

БСА20310

 

1.3

[*] Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия

БСА8833

 

1.4

[*] Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия

БСА8834

 

1.5

[*] Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия

БСА8237

 

1.6

[*] Норми за проектиране на складове с общо предназначение

БСА8437

 

1.7

[*] Норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи (издание на НИТИ "Енергопроект", С., 1990)

БСА9038 (заповед за утвърждаване)

 

1.8

[*] Норми за технологично проектиране на топлоелектрически централи

(издание на Комитета по енергетика, С., 1990)

 

1.9

[*] Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения

БСА85311

 

1.10

[*] ПИПСМР - Раздел "Хидротехнически съоръжения"

БСА6933/4

1pБСА7531/2

 

1.11

[*] Норми за проектиране на хидромелиоративни системи

(отпечатани в "Библиотека на проектанта", бр.64 от 1991 г. - специализирано издание на ИПП "Водпроект")

 

1.12

[*] Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения

БСА87312

 

1.13

[*] Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси

БСА8633

 

1.14

[*] Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради

БСА8633

 

1.15

[*] Норми за проектиране на оранжерии

БСА79312

 

1.16

[*] Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи

БСА8437

 

1.17

[*] Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи

БСА8436

 

1.18

[*] Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения

БСА8733

 

1.19

[*] ПИПСМР - Раздел "Охладителни кули, комини, силози и бункери"

БСА6839

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)