VII. ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

 

VII.1

ЗУТ [V.1]

 

1.1

[чл.169, ал.4] Наредба 15№РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

ДВ1625

БСА1632/3

2pДВ20278

 

1.2

[§18, ал.1] Наредба 09№2 за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради

ДВ09246

БСА0935

 

1.3

[§18, ал.1 във вр. с чл.169, ал.1]  Наредба 19№РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон

ДВ19233

БСА1939

 

1.4

[*] Норми за проектиране на административни сгради

БСА8138

2pДВ86269

БСА8636

 

1.5

[*] Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения

(КТСУ 1989 - "Нормативна база на проектирането и строителството")

 

1.6

[*] Норми и правила за проектиране на търговски магазини

БСА66310

1pДВ9623

 

1.7

[*] Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене

БСА6232

1pДВ9623

 

1.8

[*] Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението

БСА8136/7 (отм. таблица 5 към т. 2.20)

1pДВ86269

 

1.9

[*] Норми за проектиране на приемни сгради на транспорта - част "Автогари"

БСА82311

 

1.10

[*] Норми за проектиране сгради и комплекси за граждански обреди

БСА8338

 

1.11

[*] Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради (не се отнасят за жилищни сгради и за обществени тоалетни с неограничен достъп)

БСА6738 (отменени части)

БСА88311

1pДВ8926

 

1.12

[*] Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп

БСА88311

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

VII.2

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ [ЗЛЗ]

ДВ99262

73pДВ2328

 

2.1

[чл.46, ал.3 и чл.57, ал.2]* Наредба 10№49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

ДВ10283

10pДВ222103

 

* - Наредбата, издадена от министъра на здравеопазването, е включена в списъка във връзка с Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ1625)

 

VII.3

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА [ЗЛЗ]

ДВ18286

6pДВ20296

 

3.1

[чл.26, ал.1, чл.33, ал.3, чл.39, ал.3, чл.44, ал.3, чл.87, чл.103, ал.2, т.1, чл.105, ал.3,

чл.107, ал.2, чл.108, ал.3 и чл.116, ал.2] Правилник за прилагане на

Закона за физическото възпитание и спорта

(ПМС19№77)

ДВ19231

 

3.2

[чл.102, ал.5 ЗФВС] Наредба 21№РД-02-20-3 за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

ДВ21213

БСА20312

 

4.1

[чл.17, ал.3, т.2 и ал.5 ЗХ*] Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол

ДВ2129

 

4.1. [ЗХ] - Закон за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ96258; отм. с §2 ПЗР ЗФВС – ДВ18286)

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)