V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

V.1

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА [ЗУТ]

ДВ0121

БСА2335/6

110pДВ23286

 

1.1

[чл.139, ал.5] Наредба 01№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

ДВ01251

БСА14311

6pДВ17244

 

1.2

[чл.117] Наредба 01№8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

ДВ01257

БСА1433

6pДВ15211

 

1.3

[чл.13, ал.1 и §18, ал.1] Наредба 03№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

ДВ0423

8pДВ22284

БСА22311

 

1.4

[чл.62, ал.11] Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

ДВ09210

5pДВ23220

БСА2337

 

1.5

[чл.221, ал.6] Наредба 06№2 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол

ДВ06243

БСА0636

1pДВ09221

 

1.6

[*] Правила и нормативи за планиране на населените места

ДВ70221+22

7pДВ89287

БСА89311/12 (отм. глава четвърта "Комуникации в населените места" и приложения №1 и 2)

 

1.7

[*] Правилник за планиране на населените места

(МРРБ85№РД-14-02-218)

БСА8535

 

1.8

[*] Териториалноустройствени и градоустройствени норми за целесъобразно разполагане на материалната база за културни дейности

БСА8537

 

1.9

[*] Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и комплекси БСА76311/12

1pБСА8038

 

1.10

[*] Норми и правила за обектите, обслужващи вилните зони

БСА7335

 

1.11

[*] Наредба 93№1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

ДВ93226

 

1.12

[*] Правила за приемане на паркове и градини

БСА8738

 

1.13

[*] Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините

БСА9733/4

 

1.14

[чл.166, ал.5 и §3 ЗУТ, чл.17 от ЗТИП и чл.8, ал.2 ЗКИР]

Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

(ПМС98№175)

ДВ98294

БСА1432

26pДВ2122

 

1.15

Инструкция 01№3 за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

ДВ012111

2pДВ04265

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

1.14. [ЗТИП] - Закон за техническите изисквания към продуктите

[ЗКИР] - Закон за кадастъра и имотния регистър

 

V.2

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА [ЗУЗСО]

ДВ062106

БСА1834

10pДВ22261

 

V.3

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ [ЗУЧК]

ДВ07248

31pДВ24216

 

V.4

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ [ЗХУ]

ДВ182105

9pДВ2328

 

4.1

[чл.53, ал.3 ЗХУ и чл.112, ал.4 и 169, ал.1, т.4 и ал.4 ЗУТ] Наредба 21№ РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

ДВ21212

4pДВ22220

БСА2233/4

 

V.5

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ [ЗЗТ]

ДВ982133

31pДВ222102

 

5.1

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

(ПМС00№7)

ДВ00213

3pДВ2429

 

V.6

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО [ЗКН]

ДВ09219

27pДВ23284

 

6.1

[чл.50, ал.2 и чл.69, ал.2 и 3]* Наредба 19№3 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

ДВ19257

2pДВ2129

 

6.2

[чл.171] Наредба 16№4 за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности

ДВ162105

 

* - Наредбата, издадена от министъра на културата, е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

 

V.7

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ [ЗОЗЗ]

ДВ96235

37pДВ24216

 

7.1

[§9] Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

(ПМС96№240)

ДВ96284

24pДВ2429

 

7.2

[чл.17, ал.2] Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

(ПМС96№261)

ДВ96290

6pДВ2429

 

7.3

[чл.16] Наредба 96№26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

ДВ96289

1pДВ02230

БСА0237

 

7.4

[чл.2, ал.4 ЗОЗЗ, §18, ал.1 от ЗР на ЗУТ и чл.4, ал.2 ЗСПЗЗ] Наредба 12№19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

ДВ12285

БСА12312

 

7.5

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

(ПМС02№112)

ДВ02256

6pДВ12235

 

7.4. [ЗСПЗЗ] – Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

 

V.8

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ [ЗГ]

ДВ11219

36pДВ23267

 

8.1

[§9] Правилник за прилагане на Закона за горите

(ПМС98№80)

ДВ98241

14pДВ1127

 

8.2

[чл.152, ал.2] Наредба 14№5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

ДВ14268

2pДВ18219

 

8.3

[чл.113, ал.3] Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд

(ПМС04№86)

ДВ04239

 

8.4

[чл.86, ал.2] Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии

(ПМС11№236)

ДВ11263

2pДВ16234

 

V.9

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА [ЗТ]

ДВ13230

27pДВ23280

 

9.1

[чл.121, ал.5] Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

(ПМС20№139)

ДВ20259

БСА2037/8

 

9.2

[чл.159] Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите

(ПМС15№13)

ДВ1529

 

9.3

[§14] Наредба за категоризиране на плажовете

(ПМС05№42)

ДВ05226

4pДВ12272

 

9.4

[чл.122, ал.4]* Наредба 15№1 за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

ДВ15237

 

9.5

[чл.138, ал.3 и 4]* Наредба 19№04-14 за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“

ДВ19283

 

10.1

[§3 във вр. с чл.46, 47 и 49 ЗНЗ] Наредба 87№14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите

ДВ87279

5pДВ04270

 

10.2

[чл.44, ал.2 ЗХ] Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта

(ПМС12№241)

ДВ12277

1pДВ21224

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

10.1. [ЗНЗ] - Закон за народното здраве

10.2. [ЗХ] - Закон за хазарта

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)