IV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

IV.1

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР [ЗКИР]

ДВ00234

31pДВ2328

 

Кадастрална карта и регистри

 

1.1

[чл.22] Наредба 01№3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

ДВ01219

3pДВ19285

БСА2033

 

1.2

[чл.26, ал.4] Наредба 16№ РД-02-20-3 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

ДВ16280

БСА1833

 

1.3

[чл.31] Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

ДВ1724

3pДВ21272

БСА2039

 

 

1.4

[чл.37, ал.2] Наредба 04№1 за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра

ДВ04228

БСА0435

 

1.5

[чл.50] Наредба 01№19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

ДВ0222

1pДВ06216

БСА0633

 

1.6

[чл.58, ал.1] Наредба 16№РД-02-20-4 за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

ДВ16283

БСА2033

4pДВ2126

 

 

Специализирани карти и регистри

 

1.7

[чл.5, ал.3]* Наредба 05№2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

ДВ05239

БСА0538

1pДВ20268

 

1.8

[чл.6, ал.3] Наредба 20№ Н-4 за условията и реда за осъществяване на дву-

странната връзка и обмена на данни между

кадастъра и имотния регистър

ДВ202103

 

1.9

[чл.6, ал.7 ЗУЧК] Наредба 08№1 за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

ДВ08284

1pДВ20264

 

Условни знаци

 

1.10

Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500

(МТРС 1993)

 

* - Наредбата, издадена от министъра на правосъдието, е включена в списъка във връзка с наредбите по прилагане на ЗКИР

1.8. [ЗУЧК] - Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

 

IV.2

ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА [ЗГК]

ДВ06229

16pДВ222102

 

2.1

[чл.3, ал.2, т.1 и чл.19, ал.1, т.4] Наредба 06№3 за транслитерация на българските географски имена на латиница

ДВ06294

БСА06310

 

2.2

[чл.12, ал.2] Наредба 10№2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система

ДВ10262

БСА10312

 

2.3

[чл.13, ал.3]* Наредба 14№H-7 за Държавнaта геодезическа мрежа 

ДВ14297

 

2.4

[чл.13, ал.3]* Наредба 14№Н-8 за мрежата от магнитни станции на територията на Република България       

ДВ14297

 

2.5

[чл.13, ал.3]* Наредба 14№H-9 за Държавната гравиметрична мрежа        

ДВ14297

 

2.6

[чл.13, ал.4] Наредба 15№РД-02-21-1 за Държавната нивелачна мрежа      

ДВ15255

 

2.7

[чл.14, ал.3, т.1] Наредба 14№ V-12-1720 за едромащабната топографска карта

ДВ14248

БСА1436

 

2.8

[чл.14, ал.3, т.2] Наредба 14№H-6 за средномащабните и дребномащабните

държавни топографски карти    

ДВ14297

 

2.9

[чл.15, ал.3] Наредба 11№ РД-02-20-16 за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност

ДВ11265

БСА1139

 

* - В основанието за издаване на акта е регламентирано, че наредбата се издава от министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

Инструкции

 

2.10

[чл.9 от Наредба 10№2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система] Инструкция 11№РД-02-20-25 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи

ДВ11279

БСА1139

 

2.11

[чл.10 от Наредба 10№2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система] Инструкция 11№РД-02-20-12 за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“

ДВ12263

 

2.12

[§4 от Наредба 15№РД-02-21-1 за Държавната нивелачна мрежа] Инструкция 21№РД 02-20-1 за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа

ДВ21210

 

2.13

[*] Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение

 

2.14

[*] Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000

 

2.15

[*] Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове

 

2.16

[*] Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии

 

2.17

[*] Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи

 

2.18

[*] Инструкция за трасиране на строителни мрежи

 

2.19

[*] Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове

 

2.20

[*] Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране

(МРРБ - Гу "Кадастър и геодезия")

 

2.21

[*] Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения

 

2.22.

[*] Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:5000, 1:10000

(Зап. АГКК 14№РД-13-375)

 

IV.3

ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА [ЗТ]

ДВ09219

БСА0933

4pДВ19298

 

3.1

[*] Наредба 95№6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

ДВ95260

3pДВ9924

 

[*] (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)