ХХI. БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

ХХI.1

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ [ЗТИП]

ДВ99286

29pДВ1921

 

1.1

[чл.31, ал.1, чл.41 и чл.42, ал.2] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

(ПМС03№75)

ДВ03233

БСА14312

11pДВ18260

 

1.2

[чл.31, ал.1] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

(ПМС10№199)

ДВ10273

БСА1038

5pДВ21210

 

1.3

[чл.31, ал.1] Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

(ПМС01№187)

ДВ01266

10pДВ18260

 

1.4

[чл.31, ал.1] Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

(ПМС04№243)

ДВ04282

13pДВ202103

 

1.5

[чл.200, ал.3 ЗЕ и чл.31, ал.1 ЗТИП] Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

(ПМС04№312)

ДВ042104

17pДВ18260

 

1.6

[чл.31, ал.1] Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

(ПМС08№164)

ДВ08264

9pДВ23261

 

1.7

[чл.34, ал.2 и чл.39, ал.2] Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

(ПМС00№187)

ДВ00279

БСА1232  

15pДВ18258

 

1.8

[чл.31, ал.1] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

(ПМС14№186)

ДВ14258

БСА14312

1pДВ18260

 

ХХI.2

ЗУТ [V.1]

 

2.1

[чл.169, ал.4] Наредба 16№РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

ДВ1721

БСА1737

 

2.2

[*] Наредба 13№V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността

и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

ДВ132102

БСА1437

 

ХХI.3

ЗЗБУТ

 

3.1

[чл.36, т.2]* Наредба 08№РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

ДВ0923

БСА08312

1pДВ15246

 

3.2

[чл.17]* Наредба 99№5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

ДВ99247

 

4.1

[§2 и във вр. с чл.20 ЗНЗ]* Наредба №3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

ДВ84217

 

4.2

[чл.391, ал.3 ЗСВ]* Наредба 08№4 за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

ДВ0828

БСА0832

1pДВ23299

 

4.3

[§3 ЗКИ]* Наредба 16№8121з-444 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции

ДВ16237

 

4.4

[§5 ЗЧАВ във вр. с чл.117 ЗООС, чл.135, т.13 ЗВ и чл.15 и 37 ЗОВВООС]* Наредба 03№5 за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест

ДВ03239

 

4.5

[чл.29, ал.2, т.1 ЗЖПТ]* Наредба 06№59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

ДВ062102

10pДВ20280

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията за обекти и съоръжения на етапа на техническата експлоатация, които са свързани с изискванията при тяхното проектиране и изграждане

4.1. [ЗНЗ] - Закон за народното здраве

4.2. [ЗСВ] - Закон за съдебната власт

4.3. [ЗКИ] - Закона за кредитните институции

4.4. [ЗЧАВ] - Закон за чистотата на атмосферния въздух; [ЗОВВООС] - Закон за ограничаване

на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отменен с §8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ДВ03286)

4.5. [ЗЖПТ] - Закон за железопътния транспорт

 

ХХI.5

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ [ЗЗБ]

ДВ062102

25pДВ20260

 

5.1

[чл.12, ал.4 ЗЗБ] Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

(ПМС09№60)

ДВ09223

1pДВ13216

 

ХХI.6

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ [ЗБИЯЕ]

ДВ02263

36pДВ24227

 

6.1

[чл.111] Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

(ПМС04№187)

ДВ04269

5pДВ2429

 

6.2

[чл.26, ал.2] Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

(ПМС13№185)

ДВ13276

2pДВ18237

 

6.3

[чл.26, ал.2] Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво

ДВ04271

3pДВ18237

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)