ХIХ. ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДОПОЛЗВАНЕ

 

ХIХ.1

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ [ЗВ]

ДВ99267

83pДВ23286

 

1.1

[чл.198е, ал.7] Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

ДВ14266

2pДВ2123

 

1.2

[чл.135, т.6] Наредба 00№3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ДВ00288

БСА00310

 

1.3

[чл.135, т.2] Наредба 07№1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

ДВ07287

5pДВ162102

 

1.4

[чл.135, т.3] Наредба 01№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

ДВ01230

6pДВ23243

 

1.5

[чл.135, т.4] Наредба 02№12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

ДВ02263

БСА1133

1pДВ12215

 

1.6 [*]

[чл.135, т.10] Наредба 01№8 за качеството на крайбрежните морски води

ДВ01210

БСА1133

 

1.7

[чл.135, т.7 във вр. с чл.189 ЗВ и чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.12, б. „б“ ЗЗдр]

Наредба 08№5 за качеството на водите за къпане

ДВ08253

2pДВ1325

 

1.8 [*]

[чл.135, т.12] Наредба 00№6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

ДВ00297

1pДВ04224

БСА0833

 

1.9

[чл.135, т.11] Наредба 00№7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

ДВ00298

БСА0833

 

1.10

[чл.135, т.13]* Наредба 11№2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

ДВ11247

БСА12310

3pДВ15248

 

1.11

[чл.135, т.15] Наредба 04№4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

ДВ04288

6pДВ19270

БСА2034

 

1.12

[чл.141, ал.2] Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

ДВ2029

 

1.13

[чл.135, ал.1, т.14 и 21]* Наредба 11№1 за мониторинг на водите

ДВ11234

4pДВ16220

 

1.14

[чл.135, ал.1, т.1a] Наредба за ползването на повърхностните води

(ПМС21№100)

ДВ21225

1pДВ22236

БСА2137

 

1.15

[чл.135, ал.1, т.9]* Наредба 12№Н-4 за характеризиране на повърхностните води

(ПМС11№200)

ДВ13222

4pДВ23267

 

1.16

[чл.198x] Наредба 19№РД-02-20-3 за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

ДВ19294

 

[*] (§62, ал.3 ПЗР ЗВ) – До привеждането на наредбите по чл.135, ал.1, т.7 и 13 в съответствие със ЗВ се прилагат отменените наредби по чл.135, ал.1, т.10 и 12, доколкото не противоречат на ЗВ.

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

 

ХIХ.2

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ [ЗРВКУ]

ДВ05218

12pДВ18277

 

2.1

[чл.9, ал.3 и чл.10, ал.8] Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги

 (ПМС16№8)

ДВ1626

 

2.2

[чл.9, ал.4 ЗРВКУ и чл.25, ал.4 ЗА] Наредба 06№1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

ДВ06243

БСА0636

 

2.3

Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

ДВ06243

БСА0636

 

2.2. [ЗА] - Закон за администрацията

 

2.4

[чл.13, ал.5] Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канали- зационните услуги

(ПМС16№8)

ДВ1626

 

2.5

[чл.24, ал.3] Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на ВиК операторите

(ПМС06№49)

ДВ06223

БСА0833

 

2.6

[чл.8, ал.3] Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

(ПМС06№49)

ДВ06223

1pДВ06226

БСА0833

 

ХIХ.3

ЗУТ [V.1]

 

3.1

[§18, ал.1] Наредба 05№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

ДВ05234

БСА10311

2pДВ16245

 

3.2

[§18, ал.1] Наредба 05№4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

ДВ05253

1pДВ05256

БСА0539

 

3.3

[*]Наредба 13№РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

ДВ13249

2pДВ18299

БСА1933

 

3.4

[*] Норми за проектиране на насипни язовирни стени

БСА8631+6

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)